Παρατασή ημερομηνίας υποβολής εργασίας

Ανακοινώνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εργασιών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι: 25 Αυγούστου 2023.