Οδηγίες υποβολής εργασίας

Για να υποβληθεί η περίληψη μιας εργασίας, ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο συνέδριο.

Κάθε εγγεγραμμένος στο συνέδριο έχει δικαίωμα να υποβάλει μέχρι δύο εργασίες (φυσικά μπορεί να συμμετέχει σε πολύ περισσότερες – δεν υπάρχει όριο). Εφόσον όμως συμμετέχει σε περισσότερες από δύο, θα πρέπει να εγγραφεί και άλλος συγγραφέας ο οποίος να τις υποβάλει.

Οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη της ποιότητας των περιλήψεων που υποβάλλουν, καθώς θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί και δεν θα υπάρξει επιμέλεια ή διόρθωση των κειμένων μετά από την υποβολή.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν για κρίση στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα πρέπει να γραφούν στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Το κείμενο της κάθε περίληψης (Ελληνικής ή Αγγλικής) θα πρέπει να  μην ξεπερνά τις 300 λέξεις.  Ο τίτλος και η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένοι με μικρά γράμματα και όχι κεφαλαία.

Οι συγγραφείς μπορούν να δηλώνουν την προτίμησή τους για προφορικές ή αναρτημένες εργασίες καθώς και για την θεματική ενότητα.

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν μέσω της φόρμας υποβολής.

Όλες οι περιλήψεις θα υποβληθούν σε επιστημονική κρίση από την Οργανωτική Επιτροπή η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή των εργασιών. Εάν υπάρχουν σχόλια και προτάσεις της Επιτροπής, θα σταλούν στους συγγραφείς των εργασιών οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν την τελική μορφή των περιλήψεών τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Όλες οι περιλήψεις θα συμπεριληφθούν στον Τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου, που θα εκδοθεί υπό το συντονισμό της Οργανωτικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου .